Algemeen

Vervoort Krachtcoaching, gevestigd aan Watteaustraat 15-3e, 1077 ZJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:
Karin Vervoort
https://vervoortkrachtcoaching.nl
karin@vervoorkrachtcoaching.nl
+31 6 215 112 44
KvK-nummer 62216260

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor-en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Skypeadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in email, mondeling en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over iemand jonger dan zestien jaar, neem dan contact met me op via karin@vervoortkrachtcoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ben je cliënt van mij of heb je informatie bij me ingewonnen om mogelijk cliënt te worden, dan verwerk ik jouw persoonsgegevens om onze (mogelijke) overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daarvoor heb ik minimaal je voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres nodig (dit heet: de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang).

Ik verwerk de persoonsgegevens die je in dit kader hebt verstrekt met de volgende doelen:

 • Om contact met je te kunnen leggen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Het bijhouden van een coachinglog waarmee ik de International Coach Federation kan aantonen dat ik het voor certificering vereiste aantal uren heb gecoacht.

Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens met als doel:

 • Mensen de gelegenheid te geven reacties te plaatsen op mijn weblog.
 • Mensen de gelegenheid te geven mij een vraag of opmerking te mailen via de website (contactformulier).
 • Om een afspraak te maken voor een gratis kennismakingsconsult (formulier gratis kennismakingsconsult).

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht bent, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een cliëntovereenkomst
  Bewaartermijn: zolang de cliëntovereenkomst in uitvoering is en 7 (zeven) jaar daarna.
  Reden: voor de levering van mijn diensten producten, mijn bedrijfsadministratie en de wettelijke bewaartermijn fiscus.
 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een informatieaanvraag om mogelijk een cliëntovereenkomst aan te gaan, zonder dat dit tot een overeenkomst heeft geleid
  Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over de informatieaanvraag en 2 (twee) jaar daarna, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens. (Wanneer ons contact leidt tot een cliëntovereenkomst, zie dan hierboven bij ‘Persoonsgegevens ten behoeve van een cliëntovereenkomst).
  Reden: om je vragen op te kunnen volgen en je te kunnen informeren over mijn diensten en producten.
 • Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van contactlegging via de website
  Bewaartermijn: zolang wij contact hebben over jouw vraag/opmerking respectievelijk in verband met het maken van een afspraak voor een gratis kennismakingsconsult en 2 (twee) jaar daarna, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens.
  Reden: om je vraag of opmerking op te kunnen volgen respectievelijk een afspraak te maken voor een gratis kennismakingsconsult.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van plaatsing van een reactie op mijn weblog
  Bewaartermijn: zolang het weblog op de website staat, of tot jouw eerdere verzoek om verwijdering van je gegevens.
  Reden: om te kunnen reageren op je reactie op het weblog.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hier volgt een overzicht van deze bedrijven en de werkzaamheden die zij voor mij uitvoeren:

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

V.w.b. analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy:
Mijn website gebruikt hiervoor Google Analytics.
Functie: deze dienst gebruik ik om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Bezoekers-analyse.
Bewaartermijn: staat ingesteld op 26 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een ander (bijvoorbeeld een door jou benoemde organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karin@vervoortkrachtcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek dit mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek, in elk geval binnen vier weken.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website beschikt over een SSL-certificaat: de gegevens die jij daar met mij uitwisselt worden onleesbaar versleuteld verzonden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karin@vervoortkrachtcoaching.nl