In deze algemene voorwaarden leest u de afspraken die gelden als u gebruik maakt van onze diensten en/of deelneemt aan één van onze workshops.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard wordt verstaan onder:

 1. VKC: de opdrachtnemer handelend onder de naam Vervoort Krachtcoaching (afgekort: VKC), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (KvK 62216260) en gevestigd te Amsterdam.
 2. U: de klant en opdrachtgever die aan VKC opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training, advies of aanverwante werkzaamheden.
 3. Diensten: alle werkzaamheden waartoe door u opdracht is gegeven aan VKC, zoals training en coaching, of werkzaamheden die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, zoals het deelnemen aan een coachingtraject of deelnemen aan cursussen en trainingen, een en ander in de ruimste zin des woords.
 4. Producten: de door VKC aan u  te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals artikelen, boeken, maar ook webinars of E-Books, een en ander in de ruimste zin des woords.
 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen u en VKC betreffende de verkoop en levering van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures.
 6. Algemene Voorwaarden: de onderstaande voorwaarden waarin staat onder welke voorwaarden VKC levert.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overige overeenkomsten waarbij door VKC in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van u zijn niet van toepassing, tenzij VKC deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door  VKC derden worden betrokken.
 4. Indien ueen offerte, opdrachtbevestiging waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zonder commentaar aanvaardt en behoudt, dam mag VKC ervan uitgaan dat u het eens bent en akkoord gaat met deze voorwaarden.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. U en VKC treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. VKC mag deze Algemene Voorwaarden veranderen. Deze verandering heeft geen gevolgen voor overeenkomsten die u al met VKC heeft gesloten.
 7. Als VKC niet steeds volgens deze Algemene Voorwaarden handelt, dan mag u daaruit niet concluderen dat deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing zijn. VKC heeft altijd het recht om alsnog volgens de Algemene Voorwaarden te handelen.
 8. Is een bepaling van de International Coach Federation Nederland in strijd met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, dan hebben deze laatste voorrang.

Artikel 3. Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. VKC voert de diensten uit in overeenstemming met de “Ethische Code van de International Coach Federation”
  dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de International Coach Federation dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van ICF Nederland (klik hier) respectievelijk ICF Global (klik hier)

Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door VKC gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Als u een offerte of aanbieding aanvaardt, dan heeft VKC altijd de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 5 werkdagen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
 3. Als u een offerte of aanbieding van VKC ontvangen heeft, maar u wilt deze veranderen, dan is VKC niet verplicht dit te accepteren.
 4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door u als bedoeld in lid 1. U en VKC hebben ook een overeenkomst gesloten indien VKC een tussen u en haar gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en u de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 6. Offertes van VKC zijn gebaseerd op de informatie die door u is verstrekt. U staat er voor in dat u alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan VKC.Indien u onjuiste of niet alle relevante informatie geeft, dan mag VKC de offerte of de overeenkomst veranderen.
 7. VKC kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag dat u de opdrachtbevestiging ondertekent, dan wel vanaf de dag van aanvang van de werkzaamheden door VKC.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Honorarium

 1. Het honorarium van VKC bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door VKC gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn in euro’s en zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) en ook exclusief reis- en andere (on)kosten ten behoeve van u gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor uw rekening.
 3. VKC kan u verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die u verschuldigd bent of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van u moeten worden gemaakt. VKC heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat u het voorschot aan VKC heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door VKC aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. De diensten moet u vooraf volledig betalen, tenzij VKC u een andere mogelijkheid heeft gegeven. Indien VKC geen betaling van u heeft ontvangen zullen de diensten niet worden gestart.
 3. Indien dat vooraf tussen VKC en u is afgesproken, dan kan u de diensten in een aantal afgesproken termijnen betalen. Een termijn moet uiterlijk op de 1e van de maand betaald worden. Als er sprake is van een betalingsachterstand, dan staakt VKC haar werkzaamheden. De werkzaamheden en afspraken worden pas weer hervat vanaf het moment dat u de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke rente betaald heeft.
 4. Facturen worden per email verstuurd.
 5. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum bent u, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim. U bent vanaf het moment van verzuim aan VKC over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Door u gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt u dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien VKC invorderingsmaatregelen tegen u die in verzuim is treft, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van u. Deze kosten worden gesteld op ten minste 15% van de openstaande facturen met een minimum van Euro 100,00. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
 8. VKC heeft het recht alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door u te verlangen wanneer naar het oordeel van VKC het aannemelijk is dat u haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 8. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. VKC is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan u, indien u in gebreke blijft met voldoening van de door VKC verzonden factuur, binnen 7 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. VKC is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan u, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog door u wordt nagekomen.
 3. Zowel u als VKC kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 4. U bent gerechtigd de overeenkomst te allen tijde te beëindigen conform bepaling nr. 22 uit de ICF Code of Ethics. U stelt VKC hiervan schriftelijk in kennis. Dit betekent evenwel niet dat u de overeenkomst kosteloos kan beëindigen. Alle reeds door u gemaakte kosten kunnen door VKC in rekening worden gebracht.
 5. Indien door u tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft VKC vanwege het ontstane en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VKC zijn toe te rekenen. U bent verplicht de als gevolg van de voortijdige beëindiging ontstane directe en indirecte schade en kosten aan VKC te vergoeden.
 6. Indien door VKC tot voortijdige beëindiging is overgegaan, om welke reden dan ook, zal u alle tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden door VKC tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan u verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging opzegbaar.
 7. Indien VKC overgaat tot beëindiging, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade bij dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien VKC overgaat tot beëindiging van de overeenkomst, zijn de vorderingen van VKC op u onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst:

Van de zijde van VKC:

 1. Voordat gestart wordt met de diensten, hierbij specifiek bedoeld een coaching traject, vindt er tussen VKC en u een (intake)gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de inhoud, aanpak en een indicatie voor de duur van het coachingtraject besproken. VKC geeft een advies over het aantal benodigde coachafspraken en de frequentie daarvan. Het opgegeven aantal coachafspraken en de frequentie zijn indicatief.
 2. Het aantal coachafspraken wordt door VKC in de opdrachtbevestiging vastgesteld. Als tijdens het coachtraject blijkt dat het nodig is dat er meer coachgesprekken plaatsvinden, dan zal dit altijd in overleg met u plaatsvinden.
 3. Iedere overeenkomst leidt voor VKC tot een inspanningsverplichting waarbij VKC gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de International Coach Federation zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst. VKC kan echter niet garanderen dat het door u met de overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
 4. In alle gevallen waarin VKC het voor een goede uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met u – bepaalde diensten te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.VKC zal zich inspannen om (een) derde(n) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de overeenkomst zoveel mogelijk te waarborgen.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde diensten door VKC een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van VKC op. U kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. U kunt bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen VKC de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor u een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 6. VKC mag een overeenkomst in verschillende fasen c.q. gedeelten uitvoeren en het al uitgevoerde gedeelte ieder apart in rekening brengen.

Uw medewerking:

 1. U zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan VKC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan VKC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VKC zijn verstrekt, heeft VKC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening te brengen.
 2. U bent verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door u verstrekte gegeven, materialen en informatie. VKC is niet verantwoordelijk voor de controle van de gegevens, materialen en informatie die u geeft. Ook dienen de verstrekte gegevens, materialen en informatie vrij te zijn van auteursrechten.
 3. Ten aanzien van haar dienstverlening heeft VKC een inspanningsverplichting. Volledige inzet en medewerking door u is belangrijk tijdens en tussen de diensten. Als u van VKC het verzoek krijgt om bijvoorbeeld opdrachten of instructiematerialen door te nemen, wordt verwacht dat u dit opvolgt. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van eventuele opdrachten. Het maken van deze opdrachten is noodzakelijk voor het behalen van een snel en juist resultaat van de diensten van VKC.

Artikel 10. Coachingtraject

 1. Na het intakegesprek kan VKC een indicatie geven hoeveel coachafspraken er nodig zijn. Dit is slechts een advies. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Mocht blijken dat er meer gesprekken nodig zijn, dan zal VKC u hierover informeren. U heeft zelf de keuze om dit advies wel of niet op te volgen.
 2. De doorlooptijd van een coachingtraject en de coachafspraken worden in onderling overleg bepaald.
 3. Wanneer u een coachingtraject onderbreekt, dan dient u dit te hervatten binnen 3 maanden. Indien u het traject niet binnen deze tijd hervat dan komen de overige coachafspraken te vervallen. U krijgt dan geen geld terug voor coachafspraken die niet hebben plaatsgevonden.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien VKC haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat VKC alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van VKC.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van VKC niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van u bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. VKC is niet aansprakelijk voor door u geleden schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat VKC is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VKC duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 2. VKC is tegenover u slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien VKC niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien VKC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. VKC zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VKC is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever u of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval bent u verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen
 5. De aansprakelijkheid van VKC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door VKC afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor VKC geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
 6. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van VKC jegens u beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 7. VKC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VKCaan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VKC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. VKC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade geleden door u, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. U vrijwaart VKC tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen u en VKC samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van VKC.
 10. Indien u een eventuele vordering jegens VKC niet binnen zes (6) kalendermaanden na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering door het enkele verstrijken van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering te vervallen.

Artikel 14. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing zoeken, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van (de inhoud van de) initiële overeenkomst.
 2. Wijziging of aanvulling is alleen mogelijk in overleg en met instemming van VKC.
 3. VKC mag een verzoek tot aanvulling of wijziging altijd weigeren.
 4. U erkent en aanvaardt dat door de wijzigingen of aanvullingen van de werkzaamheden het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed.
 5. Indien VKC haar diensten niet kan nakomen door omstandigheden die bij aanvang van de overeenkomst niet bekend waren, heeft VKC het recht te vorderen dat de inhoud van de werkzaamheden gewijzigd wordt, zodat uitvoering mogelijk blijft.
 6. Indien aanpassing van de overeenkomst het gevolg is van verzoeken of handelingen van u of andere omstandigheden die aan u zijn toe te rekenen, dan zal VKC het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

 1. VKC is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van u of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door u is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. VKC draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 3. Coachgesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen VKC en u plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. VKC zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever indien dit de leidinggevende is van de klant, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. Indien VKC op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en VKC zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is VKC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Alle door VKC voor u ontwikkelde modellen, werken en/of andere ontwikkelde methodes zijn en blijven van VKC. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. VKC is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan u verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 3. U mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VKC geen gebruik maken van deze producten, waarop VKC rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 4. VKC is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

Artikel 17. Coachafspraken en Annuleringsvoorwaarden

 1. U dient tijdig aanwezig te zijn voor de coachafspraken.
 2. Indien een coachafspraak uitloopt heeft VKC het recht om hiervoor extra kosten in rekening te brengen
 3. VKC heeft het recht om zonder enige opgave van reden trainingen en aanverwante werkzaamheden c.g. coaching en andere begeleidingstrajecten te annuleren of deelname van u te weigeren. In deze gevallen heeft u het recht op terugbetaling van het volledige door u aan VKC betaalde bedrag.
 4. Annulering van de coachafspraken door u dient telefonisch of per email te geschieden.
 5. Wanneer VKC een coachafspraak annuleert wegens ziekte of een andere overmacht situatie, dan wordt een nieuwe coachafspraak gemaakt. Bij overmacht kan VKC niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Bij annulering door u van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende afspraak bent u 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Ook kan VKC de gemaakte kosten voor de huur van een locatie aan u in rekening brengen. Dit artikel is ook van toepassing als u zonder mededeling te laat komt op een coachafspraak.
 7. Indien u drie keer een coachafspraak afzegt, dan heeft VKC het recht om het coachtraject te beëindigen.
 8. Dit artikel geldt niet als sprake is van overmacht.

Artikel 18: Workshops

Indien u deelneemt aan workshops van VKC, dan gelden de volgende voorwaarden:

 1. VKC mag een workshop verschuiven naar een andere datum, bijvoorbeeld als er te weinig of te veel deelnemers zijn. Zij zal u daarover tijdig informeren. U heeft dan het recht om uw inschrijving kosteloos te annuleren.
 2. Na aanmelding ontvangt u van VKC de factuur per e-mail. U dient deze factuur binnen 7 dagen na factuurdatum volledig te betalen. Als u de factuur te laat betaalt heeft VKC het recht om uw deelname te annuleren en daarvoor administratiekosten van 15% van het factuurbedrag in rekening te brengen.
 3. Workshops worden aangeboden/gegeven op de opgegeven data en tijden. VKC heeft het recht deze data en/of tijden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. In dit geval zal VKC u telefonisch of per email van deze wijziging op de hoogte brengen. Als VKC deze data en tijden wijzigt na uw inschrijving dan heeft u het recht om uw inschrijving te annuleren.
 4. Deelname aan een workshop kan door u alleen worden geannuleerd per telefoon of via email.
  Tenzij anders is afgesproken tussen VKC en u, gelden voor annulering door u de volgende voorwaarden:
  – De annulering is kosteloos in geval van overmacht;
  – In geval van annulering tot en met 15 dagen voor aanvang van de workshop brengt opdrachtnemer administratiekosten bij opdrachtgever in rekening. Deze annuleringskosten zijn 15% van het factuurbedrag;
  – In geval van annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van de workshop, dan zijn de annuleringskosten 75% van het factuurbedrag;
  – In geval van annulering minder dan 3 dagen voor aanvang van de workshop, dan zijn de annuleringskosten 100% van het factuurbedrag.
 5. Als u of VKC een workshop annuleert, dan ontvangt u uiterlijk 14 dagen na annulering uw betaling minus eventuele administratiekosten terug.
 6. VKC heeft het recht om de workshop organisatorisch en/of inhoudelijk te wijzigen.
 7. Tijdens workshops dient de klant zich te houden aan het huisreglement van VKC.
 8. Deelname aan een workshop geschiedt altijd voor eigen risico van de klant.

Artikel 19.Klachten

 1. Klachten worden afgehandeld volgens het klachtenreglement van: International Coach Federation Nederland.
 2. Wanneer u een klacht heeft over de overeenkomst, de diensten of de factuur, dan moet u deze binnen 7 dagen na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk aan VKC doorgeven. Als u de klacht niet binnen deze termijn heeft ingediend, dan mag VKC ervan uitgaan dat u de overeenkomst en/of werkzaamheden resp. de factuur goedkeurt.
 3. Heeft u een klacht, dan moet u uw verplichtingen wel nog steeds nakomen, tenzij VKC uw klacht terecht vindt.
 4. Is uw klacht terecht, dan kan VKC het factuurbedrag wijzigen, de diensten gratis verbeteren of deze opnieuw doen.
 5. Als een klacht onderling niet kan worden opgelost, dan heeft VKC het recht om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke commissie van de International Coach Federation Nederland. Eventuele uitspraken van deze commissie zijn bindend. Als er kosten in rekening worden gebracht voor het inschakelen van deze commissie dan komen deze voor rekening van de partij die door de commissie in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 20. Toepasselijk recht / Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen VKC en u is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien VKC en u een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in onderling overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar VKC gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.